Årsmöte

Enligt stadgarna skall ordinarie stämma hållas under mars månad varje  år.
I år får vi på grund av pandemin hålla stämman i Winbergs trädgård 29 mars 2021. 
Årsmöteshandlingar,  med undantag av debiteringslängden, får du fram genom att klicka på någon av länkarna längre ned på sidan. Det står i kallelsen när och var debiteringslängden är tillgänglig. I år har vi bifogat fullmakter med möjligheter för alla medlemmar att kunna deltaga i de beslut som fattas på stämman genom att kryssa i  ja eller nejrutor, då deltagarantalet är begränsat till 8 pga Folkhälsomyndig- hetens rekommendationer. 

De viktigaste normala ärendena är beviljande av styrelsens ansvarsfrihet för föregående år, val av ordförande och de styrelseplatser m.fl. som är uppe för omval samt beslut om fastställande av budget och utdebitering. Debiteringslängden kommer även att finnas framlagd

Motioner till stämman har särskild betydelse jämfört med frågor och krav som framförs direkt på stämman. Motionerna måste utredas av styrelsen och tas upp på stämman för beslut. För att behandlingen skall kunna ske i tid måste en motion vara  styrelsen tillhanda senast i slutet av januari.

Länk till årsmöteshandlingar 29 mars 2021

Årsmötesprotokoll 2021

Länk till  årsmöteshandlingar 28 sept  2020

Årsmötesprotokoll 2020 

Fullmaktsblankett

Tidigare års stämmoprotokoll:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012