Om föreningen

Föreningen bildades 1945-1946 efter beslut av Länsstyrelsen för att ansvara för skötsel och underhåll av vägarna i de mera tätbebyggda delarna av Pixbo. Redan före 1945 fanns en viss samverkan mellan markägarna och fastighetsägarna för att underlätta framkomligheten i området. Skötsel av några vägar skedde även i samverkan med Mölndals kommun. Med samhällsutvecklingen tillkom nya lagar (år 2002) om hanteringen av enskilda vägar. År 2004 gjordes en omförrättning via lantmäteriet med anledning av den nya lagen och det gjordes en omläggning från taxeringsbaserad avgift till andelstal.
Pixbo vägförening ansvarar idag för 12 vägar ca 2,2 km väg. Mycket ideellt arbete har utförts under årens lopp och fram till 2005 utfördes många arbeten på våra vägar av en eller två medlemmar. Idag köper föreningen dessa tjänster så som vinterväghållning (upphandling årsvis) och underhåll genom ett gott samarbete med Härryda kommun.

Styrelsens uppgift är att göra upphandlingar, planera och övervaka arbeten samt informera våra medlemmar.