Stadgar

Stadgar renskrivna med införda ändringar   pdf-fil

Stadgar med av Lantmäteriet införda ändringar 2008-03-31  pdf-fil

En motion gällande förslag till ändring av stadgarna var inlämnad
till styrelsen och återfinns i årets möteshandlingar.