Avgifter

Ordinarie avgifter och andelar

Debitering per andel beslutas på föreningens stämma i mars varje år och skall utan anmaning betalas senast det datum som stämman beslutade om.

För år 2020 fastställdes utdebiteringen till 1800 kronor per andel.

Styrelsen sänder ut en betalningsavi normalt 1 till 2 veckor efter stämman till den som står som ägare i debiteringslängden.

Betalas inte avgiften inom den tid stämman har bestämt, skickas en påminnelseavi efter 14 dagar och då tar föreningen, på grund av ökade administrativa kostnader, ut en avgift som för närvarande är på 60 kr.

Fastighetsägare skall vid försäljning meddela den nya ägarens namn och adress till föreningens styrelse så tidigt som möjligt.

Vid ägarbyte under året svarar de inblandade själva för fördelningen och inbetalning av avgiften.

Slitageersättning kan även förekomma vid tunga transporter och byggnation.